DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU AUTOCAMPU WILSONKA PLATNÝ PRO AKCEDODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU AUTOCAMPU WILSONKA PLATNÝ PRO AKCE:

VÍKEND MISS PLÁŽ konaný ve dnech 2.8.2019 - 4.8.2019

V souvislosti s konáním veřejné akce v Autocampu Wilsonka uvedené výše jsou návštěvníci povinni dodržovat platný PROVOZNÍ ŘÁD a dále v tomto DODATKU K PROVOZNÍMU ŘÁDU uvedená závazná pravidla chování:

1. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby. Při vstupu do areálu kempu jsou návštěvníci povinni se podrobit vstupní bezpečnostní kontrole, zda ve svých zavazadlech nepřivážejí nebo nevnášejí níže uvedené zakázané předměty. Odmítnutí bezpečnostní kontroly má za následek nevpuštění osoby do areálu.

2. Návštěvníkům je zakázáno přivážet anebo vnášet do areálu kempu:

a) bodné, sečné, úderové či palné zbraně

b) drogy či psychotropní látky

c) alkoholické nápoje

d) obranné spreje, hořlavé a barvící látky

e) pyrotechnické prostředky

f) lasery a jiné světelné oslňující prostředky.

3. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a) zapalovat či odstřelovat světlice

b) ničit zařízení a vybavení kempu

c) popisovat nebo polepovat anebo pomalovávat stavby a vnitřní zařízení

d) vstupovat na pódium, do prostor soutěžících a vystupujících

e) konat tělesnou potřebu mimo k tomu vyhrazených zařízení

f) kouřit mimo prostor, kde je kouření dovoleno

4. Návštěvníci, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako návštěvníci, kteří ohrožují bezpečnost osob a majetku v kempu mohou být vykázáni a vyvedeni mimo areál kempu. Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví návštěvníků způsobené vlastním nezodpovědným chováním či nezodpovědným jednáním dalších návštěvníků, stejně tak neodpovídá za škody na majetku nebo za ztráty či odcizení věcí návštěvníků, které přivezli, respektive vnesli do areálu kempu.

5. Návštěvník je povinen po požádání pořadatelské nebo bezpečnostní služby se prokázat zaplaceným vstupem (pobytem) či jiným oprávněním ke vstupu (pobytu) v kempu. Kdo toto hodnověrným způsobem neprokáže, bude vykázán a vyveden mimo areál kempu. Návštěvníku, který hrubě poruší PROVOZNÍ ŘÁD nebo DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU, bude zrušeno ubytování nebo vstup do kempu, a to bez náhrady s vykázáním a vyvedením mimo areál kempu.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Autocamp Wilsonka prohlašuje, že zpracovává osobní údaje klientů ve smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR EU, a to z důvodu plnění zákonných povinností správce a dále pro účely oprávněných zájmů správce. Ochrana osobních údajů evidovaných osob je zajištěna v souladu s GDPR EU a právními předpisy ČR.

Hartvíkovice, 2019

AUTOCAMP WILSONKA, s.r.o.Fotogalerie


    zavřít okno