PROVOZNÍ ŘÁD AUTOCAMPU WILSONKA
PROVOZNÍ ŘÁD AUTOCAMPU WILSONKA

1. Při vstupu, vjezdu do Autocampu Wilsonka jsou návštěvníci povinni přihlásit se k registraci, zaplatit stanovené platby dle platného ceníku, poplatky dle vyhlášky obecního úřadu, seznámit se s provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení po celou dobu pobytu.

2. Návštěvníci, ubytovaní, vč. nájemců stání pro maringotky a karavany jsou povinni respektovat, kromě provozního řádu i opatření provozovatele autocampu a dále se řídit pokyny pracovníků recepce a ostrahy. V souvislosti s konáním veřejných akcí v autocampu jsou všechny osoby povinny dodržovat po stanovenou dobu kromě provozního řádu i další závazná pravidla chování vyhlášená provozovatelem autocampu a pořadatelem veřejné akce v DODATKU PROVOZNÍHO ŘÁDU a dále se řídit pokyny pracovníků pořadatelské služby a ostrahy.

3. Do areálu autocampu je přísně zakázáno přivážet či vnášet zbraně, pyrotechnické prostředky, drogy, psychotropní látky a další předměty ohrožující zdraví a bezpečnost osob a majetku v autocampu.

4. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu či škodu na vozidlech, obytných prostředcích a plavidlech návštěvníků a dalších osob, se kterými vjíždí do kempu, ani za ztrátu či škodu na jiných jejich věcech.

5. Návštěvníci, ubytovaní, vč. nájemců stání pro maringotky a karavany jsou povinni chovat se slušně a počínat si tak, aby zejména hlukem, kouřem, popílkem, pachy, odpady a chováním domácích zvířat neobtěžovali ostatní osoby v kempu. Je zakázáno rozdělávat oheň v lese, na pláži, na hřištích a pod provozními přístřešky kempu a v místech požárního rizika /např. v blízkosti lesa, stanů, karavanů, automobilů atd./.

6. Stanování a kempování je povoleno pouze na vyhrazených místech. Je zakázáno stavět stany, karavany, obytné automobily a maringotky v lese, na pláži a ve vzdálenosti bližší jak 10 m od studny a chat. Dále není povoleno nocovat pod zastřešenými prostorami autocampu a na pláži.

7. V areálu autocampu platí povinnost dodržovat dopravní značení a nepřekračovat nejvýše povolenou rychlost. Na území autocampu je zakázáno umývat a opravovat motorová vozidla, vjíždět motorovými vozidly na pláž, na hřiště, do lesa a pod provozní přístřešky autocampu.

8. Osoby procházející či projíždějící hlavní branou kempu jsou povinny se prokázat oprávněním ke vstupu či pobytu. Na vyžádání pracovníků recepce, příp. ostrahy, kteří provádějí kontrolu, jsou taktéž tyto osoby povinny předložit doklady o řádném přihlášení a uhrazení plateb a poplatků spojených se vstupem či pobytem. Kdo neprokáže oprávnění ke vstupu či pobytu, bude z autocampu vykázán.

9. Návštěvníci a ubytovaní jsou povinni používat sociální zařízení v místech k tomuto účelu vyhrazených a udržovat je v čistotě. Dále jsou povinni ukládat odpadky do kontejnerů a košů určených pro sběr odpadu. Před ukončením pobytu jsou pak povinni místo, které užívali uvést do původního stavu.

10. V areálu autocampu není povolen volný pohyb domácích zvířat. Domácí zvíře se může po autocampu pohybovat pouze v doprovodu svého majitele /resp. jiné dospělé osoby/, psi musí být uvázáni na vodítku a mít košík. Je zakázáno vodit domácí zvířata do prostoru prodejních a konzumačních míst, do zastřešených prostor, do umýváren, na hřiště a mimo vyhrazenou část pláže.

11. V autocampu není návštěvníkům a ubytovaným povoleno provádět výčep piva a rozlévání alkoholických nápojů z vlastních zdrojů. Konzumace vlastních jídel a nápojů v zastřešených provozních prostorách kempu není povolena. Prodej zboží a služeb v kempu povoluje prodejcům provozovatel.

12. Ubytovaní, nájemci el. přípojky nejsou oprávněni propojovat další neplatící spotřebitele. Venkovní el. zařízení kempu končí zásuvkami na zásuvkové skříni. Za bezpečnost vnitřního el. zařízení, vč. pohyblivého el. přívodu, zodpovídá uživatel. V kempu je zakázáno používat motorové elektrocentrály a na chatách el. přímotopy. Na chatách a pod přístřešky je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

13. Noční klid je stanoven v době od 22,00 do 6,00 hodin. Povolené výjimky jsou uveřejněny na webových stránkách kempu. Po dobu nočního klidu platí omezení průjezdu přes hlavní bránu.

14. Použití dětského koutku či dětského hřiště, stejně tak i použití sportovišť v kempu, vč. koupání na vodních plochách u kempu je možné výhradně na vlastní nebezpečí a u dětí s dohledem dospělé osoby. Kotvení motorových lodí a dalších plavidel na vodních plochách u kempu, jejich spouštění na hladinu mimo sjezd a vyjíždění na souši v areálu kempu, podléhá zvláštnímu povolení provozovatele.

15. Návštěvníku nebo ubytovanému, který přes výstrahu hrubě porušuje provozní řád může provozovatel zrušit oprávnění vstupu či ubytování, a to bez náhrady, a vykázat jej mimo areál autocampu.

Hartvíkovice, 1.5.2023

PROVOZOVATEL: AUTOCAMP WILSONKA s.r.o.

 

    zavřít okno