PROVOZNÍ ŘÁD AUTOCAMPU WILSONKA


PROVOZNÍ  ŘÁD  AUTOCAMPU  WILSONKA

1. Při vstupu do Autocampu Wilsonka jsou návštěvníci povinni přihlásit se k registraci, zaplatit stanovené platby dle platného ceníku, poplatky dle vyhl. obecního úřadu, seznámit se s provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení po celou dobu pobytu.

2. Návštěvníci, vč. nájemců stání pro maringotky a karavany jsou povinni respektovat, kromě provozního řádu i opatření provozovatele autocampu a dále se řídit pokyny pracovníků recepce a ostrahy. V souvislosti s konáním veřejných akcí v autocampu jsou návštěvníci povinni dodržovat po stanovenou dobu kromě provozního řádu i další závazná pravidla chování vyhlášená provozovatelem autucampu a pořadatelem veřejné akce v DODATKU PROVOZNÍHO ŘÁDU a dále se řídit pokyny pracovníků pořadatelské služby a ostrahy.

3. Do areálu autocampu je přísně zakázáno přivážet či vnášet zbraně, pyrotechnické prostředky, drogy, psychotropní látky a další předměty ohrožující zdraví a bezpečnost osob a majetku v autocampu.

4. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu či škodu na vozidlech, obytných prostředcích a plavidlech návštěvníků, se kterými vjíždí do areálu autocampu, ani za ztrátu či škodu na věcech návštěvníků.

5. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování a počínat si tak, aby zejména hlukem, kouřem, popílkem, pachy, odpady a chováním domácích zvířat neobtěžovali ostatní návštěvníky autocampu. Je zakázáno rozdělávat oheň v lese, na pláži, na hřištích a pod provozními přístřešky autocampu a v místech, kde to ohrožuje ostatní návštěvníky /v blízkosti stanů, automobilů atd./.

6. Stanování a kempování je povoleno pouze na vyhrazených místech. Je zakázáno stavět stany, karavany, obytné automobily a maringotky v lese, na pláži a ve vzdálenosti bližší jak 10 m od studny a chat. Dále není povoleno nocovat pod zastřešenými prostorami autocampu a na pláži.

7. V areálu autocampu je návštěvník povinen dodržovat dopravní značení a jezdit nejvýše povolenou rychlostí 20 km za hodinu. Na území autocampu je zakázáno umývat a opravovat motorová vozidla, vjíždět motorovými vozidly na pláž, na hřiště, do lesa a pod provozní přístřešky autocampu.

8. Návštěvníci autocampu jsou povinni při průjezdu /průchodu/ hlavní branou se prokázat dokladem o zaplacení a platnou pobytovou kartou. Na vyžádání pracovníků recepce, příp. ostrahy kempu, kteří provádějí kontrolu, jsou návštěvníci povinni předložit doklady o řádném přihlášení a uhrazení plateb a poplatků spojených s pobytem. Kdo neprokáže své oprávnění ke vstupu či pobytu, bude z autocampu vykázán.

9. Návštěvníci jsou povinni používat sociální zařízení v místech k tomuto účelu vyhrazených a udržovat je v čistotě. Dále jsou povinni ukládat odpadky do kontejnerů a košů určených pro sběr odpadu. Před ukončením pobytu je návštěvník povinen místo, které užíval uvést do povodního stavu.

10. V areálu autocampu není povolen volný pohyb domácích zvířat. Domácí zvíře se může po autocampu pohybovat pouze v doprovodu svého majitele /resp. jiné dospělé osoby/, psi musí být uvázáni na vodítku a mít košík. Je zakázáno vodit domácí zvířata do prostoru prodejních a konzumačních míst, do zastřešených prostor, do umýváren, na hřiště a mimo vyhrazenou část pláže.

11. V autocampu není návštěvníkům povoleno provádět výčep piva a rozlévání alkoholických nápojů z vlastních zdrojů. Konzumace jídel a nápojů z vlastních zdrojů v zastřešených provozních prostorách kempu není povolena. Prodej zboží a poskytování služeb mimo prodejní místa povoluje provozovatel.

12. Návštěvníci, kteří si pronajali el. přípojku nejsou oprávněni z této přípojky propojovat další neplatící spotřebitele. Venkovní el. zařízení kempu končí zásuvkami na zásuvkové skříni. Za bezpečnost vnitřního el. zařízení, vč. pohyblivého el. přívodu, zodpovídá jeho uživatel. V kempu je zakázáno používat přímotopné el. spotřebiče. Na chatách je též zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

13. Noční klid je stanoven v době od 22,00 do 6,00 hodin. Povolené výjimky jsou uveřejněny na webových stránkách kempu. Po dobu nočního klidu platí omezení průjezdu přes hlavní bránu

14. Koupání na vodních plochách u autocampu je možné výhradně na vlastní nebezpečí. Kotvení motorových lodí a dalších plavidel na vodních plochách u autocampu , jejich spouštění na hladinu a vyjíždění na souši v areálu kempu, podléhá zvláštnímu povolení provozovatele autocampu.

15. Návštěvník, který porušil provozní řád, může být provozovatelem autocampu nebo jeho zástupcem /vedoucím provozu/ anebo ostrahou autocampu vykázán mimo areál autocampu. Návštěvníku, který hrubě porušil provozní řád, může provozovatel zrušit oprávnění ke vstupu či ubytování, a to bez náhrady.

Hartvíkovice, 2017

AUTOCAMP WILSONKA s.r.o.

© 2011 Webhosting, webdesign - mcrai.eu
Rezervace